Privacyverklaring

Pedicurepraktijk De Voetfactor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil Pedicurepraktijk De Voetfactor heldere en transparante informatie geven over de omgang met persoonsgegevens.

Pedicurepraktijk De Voetfactor doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk De Voetfactor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit heeft als gevolg dat Pedicurepraktijk De Voetfactor in ieder geval:

–         Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze  Privacy policy;

–         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–         Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig  is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–         Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–         Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–         Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Pedicurepraktijk De Voetfactor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact wilt opnemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk De Voetfactor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–         Administratieve doeleinden;

–         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

–         Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

_         Bron- en contactonderzoek GGD wanneer er melding is dat iemand die de praktijk heeft bezocht                   Covid-19 heeft.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk De Voetfactor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–         Voornaam;

–         Tussenvoegsel;

–         Achternaam;

–         Meisjesnaam;

–         Adres

–         Postcode en woonplaats

–         (Zakelijk) Telefoonnummer;

–         (Zakelijk) E-mailadres;

–         Geslacht;

–         Geboortedatum;

–         Medicijngebruik;

–         Naam huisarts of behandelend arts;

–         BSN nummer.

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicurepraktijk De Voetfactor. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk De Voetfactor opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van:

–         maximaal 7 jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie.

–         maximaal 15 jaar na de laatste behandeldatum, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst patiëntgegevens.