Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen Pedicurepraktijk De Voetfactor en een cliënt waarop Pedicurepraktijk De Voetfactor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Diensten

Pedicurepraktijk De Voetfactor zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 1. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via WhatsApp of via e-mail worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicurepraktijk De Voetfactor door te geven. De afmelding kan telefonisch, via WhatsApp of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicurepraktijk De Voetfactor 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicurepraktijk De Voetfactor de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicurepraktijk De Voetfactor, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 48 uur van tevoren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Tarieven en betaling

Pedicurepraktijk De Voetfactor vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk en in de praktijk zelf. De vermelde tarieven zijn inclusief 21% btw.  Aanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, per pinbetaling of contant te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicurepraktijk De Voetfactor.

Pedicurepraktijk De Voetfactor is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de betreffende zorggroep of de desbetreffende podotherapeut.

 1. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet Pedicurepraktijk De Voetfactor tijdens het eerste consult  van alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. De persoonlijke gegevens worden door Pedicurepraktijk De Voetfactor opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 1. Geheimhouding

Pedicurepraktijk De Voetfactor is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk De Voetfactor verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk De Voetfactor kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk De Voetfactor is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade in welke vorm dan ook tijdens een bezoek aan Pedicurepraktijk De Voetfactor.

Diefstal wordt door Pedicurepraktijk De Voetfactor altijd gemeld bij de politie.

 1. Garantie

Pedicurepraktijk De Voetfactor geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

 1. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicurepraktijk De Voetfactor.

Pedicurepraktijk De Voetfactor dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk De Voetfactor de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicurepraktijk De Voetfactor en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

 1. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk De Voetfactor het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk De Voetfactor en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.